Steun ons en help Nederland vooruit

Reglementen en statuten

Dit Reglement sluit zoveel mogelijk aan bij het modelreglement zoals in gewijzigde vorm opnieuw vastgesteld op 26 juni 2012.

Reglement van de D66 Thema-afdeling Economie.
Dit reglement is de uitwerking van artikel 3.6 van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de afdeling: de D66 thema-afdeling Economie;
b. de ledenvergadering: de ledenvergadering van de afdeling;
c. het bestuur: het bestuur van de afdeling;
d. de partij: de politieke partij Democraten 66;
e. het congres: de landelijke ledenvergadering van de partij;
f. het landelijk bestuur: het landelijk bestuur van de partij.
Artikel 2. Naam en doel
De afdeling draagt de naam D66 thema-afdeling Economie, is opgericht op 3 juni 2009 en heeft als doel het bundelen van kennis over sociaaleconomische en financiële onderwerpen en het bijdragen aan de visievorming binnen D66 over economie en samenleving. De activiteiten van de afdeling zijn erop gericht om met kwalitatief hoogstaande producten de gedachten- en programmavorming op het terrein van de sociaaleconomische en financiële vraagstukken binnen de partij mede vorm te geven. Daarnaast staat de afdeling de gekozen vertegenwoordigers en overige geledingen van de partij met haar deskundigheid bij.
De afdeling heeft zich op 14 juli 2009 bij het landelijk bestuur aangemeld als thema-afdeling in de zin van het huishoudelijk reglement onder opgave van de stemgerechtigde leden met vermelding van de lidmaatschapsnummers, het bestuur van de afdeling en de naam die de afdeling draagt.

Artikel 3. Leden
Het lidmaatschap van de afdeling staat open voor alle leden van de partij. Een lid van de partij kan lid van de afdeling worden door zich aan te melden bij het contactadres van de afdeling.

Artikel 4. Ledenvergadering
1. De ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de afdeling en is het hoogste orgaan van de afdeling inzake alle aangelegenheden op politiek en organisatorisch terrein, voor zover die niet door statuten of huishoudelijk reglement van de partij aan andere organen zijn opgedragen.
2. De ledenvergadering heeft tenminste tot taak het kiezen van de leden van het bestuur en het vaststellen van het reglement van de afdeling.
3. De ledenvergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, en wordt tenminste veertien dagen tevoren per e-mail aan de betrokken stemgerechtigde leden aangekondigd. Voorts wordt de ledenvergadering ter behandeling van een of meer aangegeven onderwerpen binnen drie weken bijeengeroepen op verzoek van het landelijk bestuur dan wel tien procent van de leden van de afdeling.
4. Indien niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept.
5. Ieder lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. De amendementen en moties moeten zijn ondertekend door tenminste 4 leden van de afdeling.
De ledenvergadering beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen.
6. Besluitvorming binnen de ledenvergadering van de afdeling kan digitaal plaatsvinden. In dat geval dient het conceptbesluit onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur aan ieder van de stemgerechtigde leden te worden medegedeeld onder uitdrukkelijke vermelding van het tijdstip en de wijze waarop uiterlijk de stem uitgebracht moet zijn. De ledenvergadering kan beslissen alle ledenvergaderingen op een daartoe passende wijze digitaal te laten plaatsvinden.
7. Overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement van de partij kan de afdeling moties en amendementen op het congres indienen. Daartoe dient bij meerderheid van stemmen te zijn besloten, waarbij als quorum voor een geldige stemming geldt de helft van de stemgerechtigde leden dan wel, indien dat quorum hoger is dan vijfentwintig, vijfentwintig stemgerechtigde leden aan de stemming hebben deelgenomen. Het bestuur zendt een verslag van de ledenvergadering, dan wel indien deze ledenvergadering op de wijze overeenkomstig het zesde lid, daartoe heeft besloten afschriften van de in de digitale ledenvergadering uitgebrachte stemmen onder vermelding van de lidnummers van haar leden mee.

Artikel 5. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Ieder lid van de afdeling kan zich kandidaat stellen voor het bestuur, indien hij/zij aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde eisen voldoet.
2. De leden van het bestuur bepalen in onderling overleg de rolverdeling en wijzen ten minste een voorzitter en een secretaris aan.
3. Een lid van het bestuur wordt op de wijze als beschreven in artikel 1.6 van het Huishoudelijk Regelement van D66 gekozen voor de tijd van drie jaar, overeenkomstig artikel 2.9 van het Huishoudelijk Reglement van D66, en is éénmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
4. Neemt de ledenvergadering een motie van wantrouwen aan tegen het bestuur in zijn geheel, dan dient dit onverwijld in zijn geheel af te treden. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door voorzitter en secretaris, die als zodanig in functie zijn gekozen en die binnen twee maanden een ledenvergadering bijeenroepen om een nieuw bestuur te kiezen. De ledenvergadering kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van het bestuur, dat dan onverwijld dient af te treden.
5. In afwijking van de voorgaande leden kan de ledenvergadering besluiten in plaats van het bestuur een coördinator te benoemen. Deze coördinator heeft in dat geval de bevoegdheden van het bestuur. Indien de ledenvergadering een coördinator benoemt, treden alle bestuursleden van rechtswege af.
6. Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse indiening van een geactualiseerde ledenlijst bij de landelijke ledenadministratie, waarop de leden vermeld staan met lidmaatschapsnummers.

Artikel 6. Slotbepaling
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij van overeenkomstige toepassing.
2. Wijziging van dit reglement is mogelijk door een besluit van de ledenvergadering genomen met absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement van de partij.
3. Een besluit tot opheffing van de afdeling en afmelding hiervan bij het landelijk bestuur wordt door de ledenvergadering genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering op 26 juni 2012

Laatst gewijzigd op 1 september 2018